1 – Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

2 – Analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile bunlara ilişkin uygulamaları yapmak.

3 – Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanıyla sınırlı olarak hizmet üretmek.

4 – İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.